Projektit

Seloste käsittelytoimista

Seloste käsittelytoimista on työpajapohjaisesti toteutettava ratkaisu asianmukaisen käsittelyselosteen laatimiseen.

Seloste käsittelytoimista

Mikä on seloste käsittelytoimista?

Seloste käsittelytoimista on kirjallinen kuvaus organisaation suorittamista käsittelytoimista ja toimii osoitusvelvollisuuden kannalta olennaisena dokumentaationa.

Käsittelyseloste on tietosuojan vaatimustenmukaisuuden ja tiedonhallinnan kannalta hyödyllinen dokumentaatio jokaiselle organisaatiolle mutta sen laatiminen on välttämätöntä ainakin silloin, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

1. organisaatiossa on yli 250 työntekijää,
2. henkilötietojen käsittely aiheuttaa riskin rekisteröityjen oikeuksille tai vapauksille,
3. henkilötietojen käsittely on jatkuvaa,
4. käsittelyn kohteena on arkaluontoiset henkilötiedot.

Seloste käsittelytoimista

Yleiskuvaus palvelusta

  • Seloste käsittelytoimista palveluna on työpajapohjaisesti toteutettava ratkaisu asianmukaisen käsittelyselosteen laatimiseen.
  • Privaonin tietosuoja-asiantuntijat fasilitoivat työpajat, jossa organisaation henkilöstöä ohjataan tunnistamaan kaikki käsittelyselosteeseen vaadittavat tiedot.
  • Jotta selosteeseen tarvittavat tiedot kyetään asianmukaisesti tunnistamaan, on hyvä, että työpajaan osallistuvat liiketoiminta-alueesta vastaavat – tai sen prosesseissa suoritettavan henkilötietojen käsittelyn hyvin tuntevat henkilöt. Työpajojen määrä ja kestot riippuvat organisaation koosta ja henkilötietojen käsittelyn luonteesta. 
  • Työpajassa tunnistettujen tietojen pohjalta Privaon laatii vaatimustenmukaisen kirjallisen selosteen käsittelytoimista sekä listan jatkotoimenpiteistä ja toimittaa ne viimeisteltynä asiakkaalle.

Seloste käsittelytoimista

Hyödyt

R
Seloste käsittelytoimista palveluna on tehokas ja kevyt ratkaisu asianmukaisen käsittelyselosteen laatimiseksi.
R
Palvelu edistää tietosuojamyönteisen kulttuurin jalkauttamista organisaatioon. Osallistava työskentelymalli tuo omistajuutta tietosuojaan ja sitouttaa avainhenkilöt käsittelyselosteen ylläpitämiseen.
R
Lopputuotteena toimitettavaa käsittelyselostetta on helppo ylläpitää itsenäisesti myös jatkossa. Käsittelyselosteen yhteydessä toimitettavan tehtävälistan avulla tarpeellisiksi tunnistetut jatkotoimenpiteet saadaan jalkautettua liiketoimintayksiköiden vastuuhenkilöille.

Seloste käsittelytoimista

Palvelun käyttöönotto

Ota yhteyttä meihin ja teemme teille alustavan suunnitelman!