Tietosuoja-arviointi palveluna

Tietosuoja-arviointi palveluna tuotteiden ja palveluiden tietosuojariskien arviointiin.

Tietosuoja-arviointi palveluna tietosuojariskien arviointiin. Tietosuoja-arvioinnilla (Privacy Impact Assessment, PIA) voidaan arvioida sekä tuotteiden että palveluiden tietosuojaan liittyviä riskejä. Tietosuoja-arviointi palveluna toteutetaan tietokoneavusteisena prosessina, jonka lopputuloksena syntyy räätälöityjä tietosuoja-arviointiraporttejaTietosuoja-arviointi palveluna voidaan tarjota joko pelkkänä ohjelmistoratkaisuna tai yhdessä tietosuoja-asiantuntijoidemme toteuttaman workshopin ja opastuksen kanssa.

Tietosuoja-arviointi palveluna

  • Tietokoneavusteiset ja erittäin tehokkaat tietosuoja-arviointiprosessit
  • Automatisoidut ja räätälöitävät raportit, jotka antavat selkeän yleiskuvan prosesseista, riskeistä ja edistymisestä
  • Reaaliaikaisen tapahtumaseurannan riskien vähentämiseksi tehdyistä toimenpiteistä
  • Testatun arviointikriteeristön, jolla tehtyjen toimenpiteiden tehokkuutta voidaan tarkastella joko asiakkaiden tai työntekijöiden näkökulmasta
  • Toimivan tavan osoittaa vaatimustenmukaisuutta
  • Palvelun, joka sopii kaiken kokoisille yrityksille ja organisaatioille

Tietosuoja-arviointi palveluna on osoittautunut tärkeäksi ja hyödylliseksi välineeksi henkilötietojen käsittelytoimenpiteisiin liittyvien riskien ymmärtämisessä ja arvioinnissa. Tietosuoja-arviointi palveluna mahdollistaa myös suunniteltujen toimenpiteiden tietosuojaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnin.

Tietosuoja-arviointi | Hyödyt ja tulokset

  • Osoitusvelvollisuuden täyttäminen
  • Vaatimustenmukaisuuden mittaaminen: tietosuoja-arvioinnin avulla tunnistetaan organisaation toimenpiteiden ja prosessien nykytila. 
  • Tietosuojariskien tunnistaminen ja vähentäminen

Privaon tietosuoja-arviointi (PIAsPrivacy Impact Assessments) auttaa ymmärtämään organisaation tietosuojan nykytilan ja arvioimaan suunniteltujen toimenpiteiden tietosuojaan kohdistuvat vaikutukset. Tietosuoja-arviointiraportissa määritellään lista tarvittavista seuraavista askeleista tärkeysjärjestyksessä

Tietosuoja-arviointi | Yleistä

Tietosuoja-arviointi (Privacy Impact Assessment, PIA) on työväline, jolla voidaan mitata lainsäädännön vaatimusten täyttymistä, tunnistaa ja vähentää tietosuojariskejä sekä osoittaa, että vaatimuksia on noudatettu. Tietosuoja-arviointeja tehdään yksilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi kehitettäessä tuotteita ja palveluja tai ryhdyttäessä muuhun hankkeeseen, johon liittyy henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja-arviointien tarkoituksena on systemaattisesti tunnistaa suunniteltuihin hankkeisiin liittyvät tietosuojaa ja henkilötietoja koskevat riskit ja arvioida vaihtoehtoisia tapoja tietojen käsittelylle näiden mahdollisten riskien vähentämiseksi.

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus, GDPR omaksuu riskilähtöisen lähestymistavan henkilötietojen käsittelyyn ja asettaa velvollisuuden osoittaa, että asetuksen vaatimuksia on noudatettu. Tietosuoja-arvioinnit ovat yleisen tietosuoja-asetuksen riskilähtöisen lähestymistavan toteuttamisen ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisen kulmakivi. Yleinen tietosuoja-asetus asettaa tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin pakolliseksi toimenpiteeksi useissa tapauksissa, joissa henkilötietoja käsittely saattaa aiheuttaa yksilön oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin. Tietosuoja-arviointi toimii työvälineenä näiden vaatimusten mittaamissa ja noudattamisen osoittamisessa, kun sen osana suoritetaan arvio yksilön oikeuksia ja vapauksia koskevista riskeistä. Lue lisää tietosuoja-arvioinnista blogistamme.

 

Tutustu Privaonin muihin liiketoimintalähtöisiin tietosuojapalveluihin