Tietosuoja-arviointi

Tietosuoja-arviointi (Privacy Impact Assessment, PIA) on työväline, jolla voidaan mitata lainsäädännön vaatimusten täyttymistä, tunnistaa ja vähentää tietosuojariskejä sekä osoittaa, että vaatimuksia on noudatettu. Tietosuoja-arviointeja tehdään yksilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi kehitettäessä tuotteita ja palveluja tai ryhdyttäessä muuhun hankkeeseen, johon liittyy henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja-arviointien tarkoituksena on systemaattisesti tunnistaa suunniteltuihin hankkeisiin liittyvät tietosuojaa ja henkilötietoja koskevat riskit ja arvioida vaihtoehtoisia tapoja tietojen käsittelylle näiden mahdollisten riskien vähentämiseksi.

Kun organisaatioiden mahdollisuudet kerätä ja käsitellä henkilötietoja lisääntyvät jatkuvasti ja vastaavasti tietosuojalainsäädäntöä jatkuvasti päivitetään, on kasvavassa määrin tärkeää, että henkilötietoja käsittelevät organisaatiot huomioivat yksilöiden oikeuden tietosuojaan. Varmistaakseen toimintansa tietosuojaa koskevan lainsäädännön, käytäntöjen ja standardien mukaisuuden sekä lieventääkseen tietosuojariskejä, organisaatioiden tulisi arvioida, miten uusi projekti, palvelu tai liiketoimintaan liittyvä hanke vaikuttaa yksilöiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus omaksuu riskilähtöisen lähestymistavan henkilötietojen käsittelyyn ja asettaa velvollisuuden osoittaa, että asetuksen vaatimuksia on noudatettu. Tietosuoja-arvioinnit ovat yleisen tietosuoja-asetuksen riskilähtöisen lähestymistavan toteuttamisen ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisen kulmakivi. Yleinen tietosuoja-asetus asettaa tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin pakolliseksi toimenpiteeksi useissa tapauksissa, joissa henkilötietoja käsittely saattaa aiheuttaa yksilön oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin. Tietosuoja-arviointi toimii työvälineenä näiden vaatimusten mittaamissa ja noudattamisen osoittamisessa, kun sen osana suoritetaan arvio yksilön oikeuksia ja vapauksia koskevista riskeistä.

Tietosuoja-arviointi mittaa vaatimustenmukaisuutta, tunnistaa tietosuojariskejä ja osoittaa vaatimusten noudattamisen. Lisäksi tietosuoja-arviointi hyödyttää organisaatiota helpottamalla eri sidosryhmien välistä viestintää. Tietosuojariskien tunnistaminen ei ole aina helppoa, mutta varmasti vaivan arvoista: kokonaisuudessaan tehtynä tietosuoja-arviointi mahdollistaa organisaation paremman kontrollin jokapäiväisen liiketoiminnan prosesseista ja lisäksi mahdollistaa sen, että organisaatiot tekevät tietoisia päätöksiä uusiin hankkeisiinsa liittyen. Tietosuoja ei estä siistejä juttuja tapahtumasta, mutta asiat tulee tehdä oikealla tavalla.

Automaattisen työvälineen käyttäminen apuna tietosuoja-arviointien tekemisessä voi tuoda merkittävää arvoa erityisesti silloin, kun tietosuoja-arviointeja tarvitaan toistuvasti. Automatisaatio voi parantaa sekä prosessin tehokkuutta että laatua, koska toimenpiteet tehdään tarkasti ja yhdenmukaisesti joka kerta ja ne ovat tarvittaessa helposti toistettavissa. Säästääkseen aikaa ja rahaa jokaisen organisaation tulisi kartoittaa vaihtoehtonsa tietosuoja-arvioinnin tekemiseksi ja päättää mikä on organisaatiolle sopiva vaihtoehto.

Lisätietojen saamiseksi lue tietosuoja-arviointeja koskeva white paper –julkaisumme.

  • Kirjoita sähköpostiosoitteesi, johon haluat meidän lähettävän white paperin.

Kirjoita sähköpostiosoitteesi niin lähetämme white paper –julkaisumme sinulle.

 

 

Tutustu Privaonin tietosuoja-arviointipalveluun